O fundacji

Fundacja pod nazwą BUMO, ustanowiona została aktem notarialnym w kancelarii notarialnej notariusza Romana Czernikiewicza w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 35, dnia 10 kwietnia 2018 r., nr Repertorium 59/2018, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nowe Bielice w gminie Biesiekierz, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.