Nasz cel

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie działalności edukacyjnej i naukowej, skierowanej do dzieci z ubogich rodzin z Tybetu;

 2. wspieranie finansowe działalności charytatywnej na rzecz dzieci z ubogich rodzin w Tybecie;

 3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci z Tybetu;

 4. poszerzanie świadomości społeczeństwa o potrzebach wsparcia mieszkańców Tybetu oraz promowanie kultury Tybetu.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;

 2. finansowanie edukacji dzieci z ubogich rodzin z Tybetu przez bezpośrednie kontakty ze szkołami w Tybecie lub z zespołem charytatywnym realizującym tożsamy cel, któremu przewodniczy Sonam Wangchok Chotukpa, Saboo dho, adres: Leh Ladach 194101 Indie.

 3. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych, które przeznaczone zostaną na realizację celów Fundacji;

 4. finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do nauki i rozwoju dzieci;

 5. przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia dzieci w Tybecie;

 6. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych;

 7. fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;

 8. współpracę z instytucjami zajmującymi się nauką, kulturą, edukacją i oświatą;

 9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.